רגולציה ונהלי עבודה

בשנים האחרונות יוצרים משרדי הממשלה מסמכים רשמיים ממוחשבים, באורח שהפך את כל התיעוד לדיגיטלי. בעקבות השינוי החליטה ממשלת ישראל שעל ארכיון המדינה לעבוד בסביבה דיגיטלית, וכן. להנחות את המשרדים בהתאם (החלטה 7744 ממרץ 2000 , והחלטה 100 בנובמבר 2004).
ארכיון המדינה אשר אמון על פי חוק להנחות את עובדי המדינה בתחום ניהול המסמכים ושמירתם, הפיק – סדרת נהלים שמתייחסים לניהול דיגיטלי שלהם. המטרה בנהלים אלו להבטיח שמירה מסודרת של המסמכים הדיגיטליים ויכולת אחזור שלהם.
הנהלים מתייחסים להתנהלות במערכת לניהול מסמכים, ניהול דואר אלקטרוני והפקדה בארכיון המדינה של העתקי המסמכים הדיגיטליים בעלי החשיבות ההיסטורית. הארכיון מתעתד לגבש הנחיות מותאמות גם עבור רשויות מקומיות.
בתוך כך משתף ארכיון המדינה פעולה יחד עם עוד גורמי רוחב כגון התקשוב הממשלתי חשכ"ל ועוד.
ההנחיות הופצו בקרב משרדי הממשלה (מנכ"לים, סמנכ"לים, מנמ"רים ואחראים לרשומות), במהלך אוקטובר 2015.

תקנות והנחיות כלליות

דרישות טכנולוגיות ממערכת לניהול מסמכים

הנחיות ארכיון המדינה לניהול מסמכים

נוהל ביעור אחר סריקה של תעודות שגרתיות

ניהול רשומות אלקטרוניות: נוהל סריקה

ניהול דואר אלקטרוני בהעדר מערכת לניהול מסמכים

רשימת הפקדה לקבצים דיגיטליים