%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%a1-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99-%d7%a0%d7%a2%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9dבהתאם להחלטת ממשלה מס' 2040 מיום 13.11.16 בנושא חשיפת חומרי ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת
היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1954-1948 , ייתן ארכיון המדינה מענה לפונים בהתאם להחלטה זו.
ארכיון המדינה נערך ליישום החלטת הממשלה באופנים הבאים:
1. הנגשת כל המסמכים שאושרו לפרסום במסגרת החלטת הממשלה והצגת בדרך נוחה באתר ארכיון המדינה.
2. מתן מענה מהיר לפונים בנושא מסמכים שפורסמו לעיון הציבור הרחב באופן חלקי מטעמי הגנת הפרטיות, אולם אושרו
לעיון מלא בפני קרובי משפחה או מי מטעמם. צוות מתוגבר של עובדי ארכיון המדינה נערך לתת מענה מקצועי ומהיר
לכל פנייה בכל הקשור לתיקים אלו.

בכל שאלה אודות השירות לקרובי המשפחה,

ניתן לפנות ישירות לארכיון המדינה באמצעות מילוי: טופס בקשה לעיון בתיקי נעדר – ילדי תימן

ולשולחו אלינו בצירוף המסמכים הרלוונטיים.
על המבקש לשלוח את טופס הפנייה למר רון קנטור טלפון 02-5680-679 דוא"ל: ronk@archives.gov.il

תשובות תינתנה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ – 14 יום ממועד קבלת הפנייה.
שירותי ייעוץ טלפוני בכל עניין אחר: יינתנו בטלפון 02-5680-672 , בימים א'-ה' בין השעות 10:00-12:00

קבלת קהל:
ארכיון המדינה, אולם הקריאה רחוב א.ש.הרטום 14 בניין RAD ירושלים קומה 1.

שעות קבלת קהל בארכיון המדינה ימים א', ב', ד', ה' בין השעות 10:00-15:00 . מומלץ לתאם הגעה מראש.
אנו נעשה את מרב המאמצים לטפל בפנייתכם בהקדם האפשרי ולשביעות רצונכם.